Aarde Polder Wolken Wind Water Lucht Vuur Vegetatie

(acryl op hout 30x30)
Wolken (acryl op hout 40x50)
Wolken (acryl op hout 40x50)
Wolken (acryl op hout 50x40)
Wolkens (acryl op doek 30x40)
Tún (acryl op doek 30x40)
Verloren tuin (acryl en gras op hout 30x30)
Sienna Soil. De gaarde aan zee. (aarde op doek 30x30)
Ryptsjerkster Polder (acryl op paneel 30x40)
Boulân (acryl op doek 30x30)
Simmer yn Fryslân (acryl op doek 50x50)
Bouwe Pet (acryl op hout 70x40)
Pegasus in de Polder (acryl op hout 100x100)
it lân stiet splis (acryl op hout 30x60)